Czym jest istotność statystyczna? Dowiedz się, jak poprawnie ją zweryfikować

Istotność statystyczna to jedno z kluczowych zagadnień w statystyce. Trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek analizę danych, która pominęłaby weryfikację tego ważnego wskaźnika. Ma on uzasadnienie wszędzie tam, gdzie próbujemy zweryfikować hipotezy. Wyciąganie wniosków jedynie na podstawie samych korelacji nie byłoby prawidłowe, mając na uwadze kryteria metodologii naukowej.

Czym jest hipoteza zerowa?

Najpierw wyjaśnijmy sobie pojęcia hipotezy zerowej. Mówimy w tym przypadku o sytuacji, w której nie istnieje różnica pomiędzy analizowanymi zmiennymi. Jeżeli zaobserwowano korelację, to zwykle jest ona po prostu niczym innym, jak dziełem przypadku. Aby można było odrzucić hipotezę zerową, konieczne jest przyjęcie określonej procedury weryfikacyjnej. Chodzi o określenie maksymalnego dopuszczalnego błędu statystycznego. Poziom prawdopodobieństwa oznaczamy za pomocą symbolu α. Najczęściej mamy do czynienia z przypadkiem, kiedy przyjmuje on wartość 0,05. Oznacza to, że błąd statystyczny, który dopuszczamy, nie może przekroczyć 5%.

Test istotności statystyczne Hi-Kwadrat – jak za jego pomocą określić istotność statystyczną?

W celu weryfikacji hipotez statystycznych najczęściej stosuje się test hi-kwadrat. Posługując się nim przyjmujemy poziom tak zwanego odchylenia standardowego. Na etapie obliczeń wykorzystywane są tablice, z których odczytujemy wartości. Co istotne, zaakceptowanie hipotezy jako prawdziwą może utrudniać paradoksalnie również zbyt duża wartość zanotowanego prawdopodobieństwa. W takim przypadku można podejrzewać, że wynik nie jest uczciwy i nie pasuje do przyjętego modelu teoretycznego.

Na czym polega analiza wariancji?

Jeżeli obserwacje są zależne od wielu czynników jednocześnie, wówczas zastosowanie ma właśnie analiza wariancji. Możemy wyróżnić dwa rodzaje tego typu analizy danych. W modelu jednoczynnikowym oddzielnie rozpatrujemy oddziaływanie każdej ze zmiennych. Natomiast model wieloczynnikowy zakłada, że wpływ ten jest weryfikowany w sposób łączny.

Rozkład studenta

Hipotezy statystyczne mogą być weryfikowane również za pomocą testu studenta. Pozwala on określić ciągły rozkład prawdopodobieństwa statystycznego. Aby wykonać opracowania statystyczne na podstawie testu, należy oszacować przedział ufności.

Podsumowanie

Teraz dysponujesz już podstawową wiedzą na temat weryfikowania istotności statystycznej. Wiesz, jakiego rodzaju obliczenia są wykorzystywane, aby móc przyjąć lub odrzucić hipotezę zerową.