Zastosowanie modelu STAR w badaniach kompetencyjnych

Dobrze przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna pozwala na odpowiedni dobór pracowników, którzy będą umieli wykorzystać swoje umiejętności oraz wiedzę, aby efektywnie wykonywać powierzone obowiązki. Badania kompetencji pozwolą sprawdzić w jakim stopniu kandydat spełnia wymagania postawione przez pracodawcę. Badania tego typu należy również stosować wśród zatrudnionych pracowników, jeśli np. zastanawiamy się, którego pracownika awansować.

Badania, które pozwalają sprawdzić kompetencje pracownika

Badania tego typu pozwalają sprawdzić, w jakim stopniu potrzebne umiejętności, wiedza oraz postawy zostały rozwinięte u poszczególnego pracownika. Tym samym eliminuje to ryzyko doboru nieodpowiednich pracowników na dane stanowisko pracy. Ze względu na rozmaite wymagania wobec pracowników, często przeprowadza się rekrutację w oparciu o program, który umożliwia testy kompetencji. Test kompetencji może dotyczyć umiejętności skupionych wokół m.in.:

 • zdolności adaptacyjnych;
 • zdolności interpersonalnych;
 • zdolności radzenia sobie z kryzysami;
 • zdolności przywódczych;
 • zdolności twórczego myślenia;
 • zdolnośći podejmowania ryzyka.

Czym jest model STAR?

Jedną z metod, które pozwalają na zbadanie umiejętności potencjalnego pracownika, jest metoda STAR, która pozwala na ocenienie zachowania się danej osoby w konkretnej sytuacji. Odnosząc się do tej metody, rekrutujący prosi kandydata o opisanie zdarzeń z przeszłości w nawiązaniu do wybranej kompetencji (np. pracy pod presją czasu). Metoda ta pozwala rekrutującemu na zapoznanie się z postawą kandydata oraz na przewidzenie jego przyszłych reakcji. Skrót STAR oznacza:

 • S – z ang. situation, sytuacja – kandydat, przywołuje sytuację, która wymagała podjęcia przez niego działania,
 • T – z ang. task, działanie – to zastosowane przez kandydata rozwiązanie sytuacji,
 • A – z ang. action, akcja – kroki podjęte w celu zastosowania przytoczonego rozwiązania,
 • R – z ang. result, rezultat – są to efekty wprowadzonego rozwiązania.

Efekty zastosowania modelu STAR

Wykorzystanie modelu STAR daje szansę na sprawdzenie, w jakim stopniu potencjalny kandydat potrafi zastosować wskazaną kompetencję w praktyce. Największą zaletą tego modelu, jest odniesienie się do ciągu przyczyno-skutkowego. Oznacza to, że pracodawca ma możliwość zapoznania się z:

 • przyczynami zajścia danej sytuacji;
 • zastosowanymi rozwiązaniami;
 • skutkami podjętych działań.

Zastosowanie modelu Star w badaniu kompetencji pozwala zbadać zdolności kandydata oraz zorientować się o poziomie gotowości  potencjalnego pracownika  do realizowania powierzonych obowiązków.