Analiza statystyczna: źródło wiedzy o człowieku

Mając na celu weryfikację faktów oraz rozpoznanie prawidłowości zachodzących w obszarze, który jest w centrum zainteresowania stosuje się analizy statystyczne. Umożliwiają one zrozumienie opisanych liczbowo zjawisk. Analizę statystyczną przeprowadza się, aby wykorzystać w maksymalnie efektowny sposób uzyskaną wiedzę z zebranych danych.

Statystyka pozwala zrozumieć człowieka

Sama statystyka przynależy do metod badań naukowych oraz dowodzenia faktów empirycznych. Wykonanie analizy statystycznej umożliwia rozpoznanie prawidłowości:

 • demograficznych
 • ekonomicznych
 • socjologicznych
 • psychologicznych

Duży wachlarz wiedzy, jaką można uzyskać korzystnie wpływa na podejmowanie trafnych decyzji i właściwie rozumienie zachodzących w społeczeństwie zmian i panujących w nim trendów.

Zrozumieć znaczy móc działać trafnie

Obliczenia statystyczne pozwalają na wychwycenie korelacji i związków między elementami badania. Wpływa to pozytywnie między innymi na:

 • zyskanie nowej wiedzy o danym zagadnieniu
 • głębsze zrozumienie badanego obszaru
 • wyciągnięcie wniosków potrzebnych do budowy planu rozwojowego
 • podniesienie skuteczności prowadzonych działań
 • rozpoznanie występujących prawidłowości
 • dynamiczne oddziaływanie na potrzeby i oczekiwania.

Badania te czerpią zarówno ze statystyki opisowej, jak i matematycznej. Opis statystyczny umożliwia poznanie rozkładu badanych cech w badanej populacji. Wnioskowanie statystyczne, które przynależy do statystyki matematycznej daje szansę przeniesienie pozyskanych wyników na populację generalną. Grupa osób dobierana do badań statystycznych tzw. próba z założenia jest reprezentatywna dla całej populacji.

Na wszystko jest metoda

Przed przeprowadzeniem badania należy obrać cel samego badania, a więc ustalić jaką mniej więcej wiedzę mają dostarczyć pozyskane dane. Do metod służących analizie statystycznej zalicza się m.in.:

 • analizę korelacji
 • analizę regresji.

Metody te pozwalają określić zakres analizy współzależności zjawisk. Analiza korelacji pozwala na określenie siły zależności między zmiennymi, a także kierunku tejże zależności. Analiza regresji natomiast określa powiązania między zmiennymi za pomocą odpowiedniej funkcji matematycznej.

Nauka wielu twarzy…

Analizy statystyczne przeprowadza się w celu podnoszenia efektywności podejmowanych działań oraz lepszego zrozumienia społeczeństwa, w którym realizują się kluczowe decyzje. Zastosowanie jej zwiększa szansę na osiągnięcie sukcesu, a tym samym zapewnia większą wiedzę o świecie i o człowieku.