Co należy wiedzieć o badaniach ewaluacyjnych?

Podejmowane działania powinny być nakierowane na ich regularną ocenę, co pozwoli na wskazanie osiąganych efektów, a także na pozyskanie wskazówek, w jaki sposób zwiększyć skuteczność czy użyteczność realizowanego projektu. W tym celu warto zwrócić uwagę na badania ewaluacyjne, które dostarczają wiarygodnych informacji, mogących zostać zastosowane w realizowanych zadaniach. Przeprowadzenie tych badań, daje szansę na wskazanie wartości danego działania przy wykorzystaniu wybranych kryteriów i standardów, najlepiej oddających charakter realizowanego projektu.

Kilka podstawowych informacji

Sama w sobie ewaluacja, jest procesem zorientowanym na zbieranie, a następnie analizowanie i wartościowanie danych, które wspierają podejmowanie przyszłych decyzji. Badania te mogę dotyczyć m.in.:

 • zebranych dokumentów;
 • dotychczas podejmowanych działań;
 • osiąganych rezultatów;
 • wdrążonych i przeprowadzonych procesów.

Jako podstawowy cel tego badania można wyznaczyć, poprawienie jakości prowadzonych działań poprzez podejmowanie czynności eliminujących najsłabsze punkty oraz zastosowanie zmian, nakierowanych na uskutecznienie osiągania wyznaczonych celów.

Narzędzia w badaniach ewaluacyjnych

Badania ewaluacyjne wyróżniają się wysoką skutecznością. Ma na to wpływ między innymi szeroki wachlarz narzędzi, które można zastosować w realizowanym procesie badawczym. Wśród najpopularniejszych metod badawczych stosowanych w tym typie badań można wyznaczyć:

 • analizę danych zastanych – desk research;
 • metody ilościowe oparte  na wywiadach kwestionariuszowych (CATI, CAWI, CAPI, PAPI);
 • metody jakościowe, a w tym IDI (indywidualne wywiady pogłębione) i FGI (zogniskowane wywiady fokusowe);
 • Case Study;
 • techniki obserwacyjne np. Tajemniczy Klient;
 • analiza SWOT, TOWS.

Czego można dowiedzieć się wykorzystując odpowiednie narzędzia?

Każda z tych metod daje szansę na pozyskanie informacji, przyczyniających się do usprawnienia podejmowanych projektów. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych metod, można pozyskać informacje na temat:

 • rzeczywiste efekty badania z porównaniem ich ze stanem wyjściowym oraz pożądanymi rezultatami;
 • jakości zarządzania projektem np. biorąc pod uwagę komunikację pomiędzy wszystkimi stronami projektu;
 • potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników projektu;
 • osiąganych wartości docelowych wskazanych wskaźników.

Można powiedzieć, iż ewaluacja odnosi się do całości prowadzonych projektów i pozwala na ich monitorowanie przy uwzględnieniu zarazem postawionych celów i osiąganych efektów. Stąd badania takie można uznać, jako kompleksowe źródło informacji o realizowanym projekcie, z uwzględnieniem wysokiej efektywności podejmowanych działania w przyszłości.